17. okt 2014 Selv er jeg ganske på hugget når det gjelder å stille krav til lønn på et jobbintervju. Jeg tror at kvinner må våge å stille høyere krav under lønnsforhandlinger, selv om mange kvinner kan føle det er ubehagelig å snakke med arbeidsgiver om lønn. Menn har en tendens til å gutse litt mer og det vinner man 5. des 2017 Tall fra SSB i dag viser at i 2016 utgjorde kvinners gjennomsnittlige månedslønn bare 86 prosent av menns lønn. – Siden år 2000 har vi sett en bedring fra 83,5 til. 86 prosent, men vi er langt unna målet om lik lønn for arbeid av lik verdi. Hadde det vært akseptert om det var menn som hele tiden fikk lavere  jenter di derre tekst @politifinnmark: Mann i 50åra siktes for promillekjøring i Hammerfest. Kilde: Tvitret fra Finnmark politidistrikt @politifinnmark. 23:29 Politilogg · FINNMARK: Beruset kvinne utagerende oppførsel på utested i K … @politifinnmark: Beruset .. Får lønn for strevet etter 3000 arbeidstimer på gammel kai. I åtte måneder har fire 20. feb 2017 Det er nemlig lønnsfallet i den mannsdominerte industrien som gjør at kvinner nå nærmer seg menns inntekter. For 1 time siden For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. • Utfordrende stilling i et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø • Gode pensjons- og forsikringsordninger inkludert i lønnen • Fleksitidsordning • Muligheter for Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillingskategorier. Personer med 4. mar 2017 Nye tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser den laveste lønnsveksten målt på 2000-tallet. I Akershus er veksten lavest blant menn.

kvinners arbeidsaktivitet når menns arbeidsaktivitet er “konstant”. .. 52. Figur 6.8 - Prosentvis endring i lønn for menn og kvinner som får to eller flere barn. .. 53. Figur 6.9 - Prosentvis endring i lønnsinntekt fra T-1 til T+6 blant kvinner med lavere og høyere utdanning for utvalget som fikk sitt første barn i Ved NTNU tilfaller 32 prosent av lønnsmassen kvinner. Ved oppgjøret fikk de 34.5 prosent av tilleggene. Betyr dette at høstens lønnsoppgjør har bidratt til mer likelønn. Er dette et skritt i retning av økt likestilling ved NTNU? Å utjevne lønnsforskjellene mellom kvinner og menn er et sentralt politisk mål både for sentrale  festtøj til modne damer Om mannen byttes ut med en kvinne, går lønnen ned til 5500-6500 kroner. Disse honorarene kan øke eller minke med 10-20 prosent, avhengig av hvem skuespilleren er. For mer avanserte sexscener, kan lønnen stige betraktelig. - For den rette jenta, uansett hva det er, kan handlinger som den første analsexscenen eller Kjønnsforskjeller i arbeidslivet. Norge regnes som et av verdens mest likestilte land, men fremdeles er det store forskjeller mellom kvinner og menn når det gjelder arbeid og inntekt, lønn og pensjon. Publisert 02.09.14 Av: LO - Informasjons- og rådgivningsavdelingen. Både arbeidslivet og forholdet mellom arbeidsliv og  17. jan 2017 I gjennomsnitt tjente menn i Rogaland 229.712 kroner mer enn kvinnene i løpet av 2015. Det tilsvarer en differanse på 68 prosent, og er det fylket med størst forskjeller mellom menn og kvinners lønninger. Minst lønnforskjell mellom menn og kvinner var i Suldal. Her var forskjellen 47 prosent. Stavanger var Den dagen det er 50-50 antall kvinner og menn i mitt arbeidsfelt så skal eg ta feministene seriøst, men sånn som det er nå så er dei berre ute etter høgare lønn og særbehandling sånn som eg ser det og de får null sympati frå mi side berre fordi dei har blitt født med en vagina. Har også jobbet innan vann og 

Byplanleggere - Utviklingsavdelingen : Bygg.no - Byggeindustrien

8. mar 2017 Ferske tall viser at norske menn i snitt tjener 46.200 kroner i måneden, mot en gjennomsnittlig månedslønn på 39.800 for kvinner. 28. apr 2011 Kvinner i bygg- og anleggsbransjen tjener bedre enn menn i samme bransje. Kongressen krevde at kvinner og menn skulle ha like rettigheter og lik lønn. Det tyske sosialdemokratiske partiet fikk avgjørende innflytelse på Internasjonalens politikk, og partiets kvinnepolitikk, anført av Clara Zetkin, skulle de neste to tiårene få stor betydning for tilsvarende partier i andre land. Klassedelt kvinnesak.skjevfordeling i hvor de jobber. Kvinner jobber i større grad enn menn i offentlig sektor, og særlig etter fylte 35 år. Denne sektoren har i snitt lavere grunnlønn og et tregere karriereløp enn privat sektor. Blant Econas medlemmer i offentlig sektor er det langt flere på medarbeider- eller lavere mellomledernivå enn hva vi ser i 

13. apr 2016 MGNREGA er en progressiv lov når det gjelder å ta hensyn til kvinner. Minst 1/3 av arbeiderne skal være kvinner, men offisiell statistikk viser at gjennomsnittet er over 50 prosent. Kvinner skal få samme lønn som menn, og det skal legges til rette for barnepass på arbeidsplassen. women-and-work-in-India. 4. jan 2018 Island innfører likelønn – ulovlig å gi menn mer lønn enn kvinner Fra og med 1. januar må islandske bedrifter og etater bevise at de betaler kvinner like mye som menn for å gjøre samme jobb. på vei, men ikke i mål! Selv om det er gjort store fremskritt når det gjelder likestilling i Norge, er vi ikke i mål. Fortsatt er det forskjeller mellom menn og kvinner når det gjelder makt over egen hverdag, lønn og innflytelse i samfunnet. Her skal Venstre fortsette å bygge ned forskjellene. Publisert 8. mars 2012 av Venstre 14. aug 2008 Likestillingskommisjonens utredning Kjønn og lønn (1) presenterer en bred gjennomgang av fakta og mulige årsaker til lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, både nasjonalt og internasjonalt. Det er et viktig og verdifullt grunnlagsdokument for å styrke arbeidet med likelønnsrettede tiltak, mener 

8. mar 2016 Selv kampen om lik lønn for likt arbeid er vunnet av HR-kvinner. HR Norges lønnsundersøkelse, som gjøres i et samarbeid med Hay Group, viser at HR er en av få arenaer i arbeidslivet hvor det er like mange eller flere kvinner i de øverste lønnskategoriene enn det er menn. Blant de høyest lønnede er det  19. mai 2017 SIER IFRA: Hovedtillitsvalgt Thore Johan Nærbøe i Utdanningsforbundet Ringsaker krever at lønnsgapet mellom kvinnelige og mannlige ledere i Ringsaker kommune blir utjevnet. FOTO: JO KJETIL HEGGELUND. Kvinnelige ledere har 100.000 mindre i lønn enn menn. Kvinnelige ledere i Ringsaker  17. sep 2011 De danske forskerne har, sammen med forskere fra University of Hawaii, sett på årsakene til hvorfor menn har høyere lønn en kvinner. Ikke like trygghetssøkende. Resultatene fra den danske undersøkelsen viser at det kun er minimale forskjeller i hva menn og kvinner får i lønnsforhøyelse når de går inn i 17. mar 2017 Kvinner tjener dessverre gjennomgående mindre enn menn, så også blant NITOs medlemmer. Vi ser at nyutdannede kvinner har en lavere startlønn enn nyutdannede menn. Skal vi kunne løse dette må NHO også ta sin del av ansvaret, og erkjenne at mangel på likelønn er et samfunnsansvar.

Lønn kvinner og menn: Kvinner taper kampen om lederlønn

5. des 2017 I 2016 utgjorde kvinners gjennomsnittlige månedslønn bare 86 prosent av menns lønn. – Vi kan i stor grad forklare lønnsforskjellene med at mange kvinner velger jobber i lavt betalte yrker, mens menn foretrekker yrker med et høyere lønnsnivå, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB) i en artikkel publisert  Likestillingen har kommet et godt stykke på vei, men dessverre er det et stykke igjen til menn og kvinner tjener likt. Det Hvorfor har menn mer lønn enn kvinner? Det er godt mulig det er slik at menn har mer fokus på hvor mye man tjener, og kvinner har mer fokus på innholdet i arbeidet og hvilken verdi det gir. Kvinner  I flere århundrer har munkene gitt pleie. Man har en tradisjon med menn i omsorgsyrker. Blant annet derfor ser vi en høy andel menn blant sykepleiere i ka- tolske land, forteller Svare. Høyere lønn ikke nok. Når det nå er slik at kvinner i flere tiår har vært i flertall blant bioingeniører, og erfaring viser at det er svært vanskelig å.23. jan 2008 Åtte av ti menn vil at kvinner skal få større lønnstillegg dersom det bidrar til å oppnå likelønn.

12 - Kjønn i endring – en tilstandsrapport om norsk idrett. 2. Fysisk aktivitet i befolkningen. 2.1 HVOR FySISK AKTIVE ER KVINNER OG MENN? Norsk Monitor16 har annet hvert år siden 1985 kartlagt omfanget av fysisk aktivitet i befolkningen. Fordi en har stilt spørsmålet om trening og mosjon på nøyaktig samme måte hver  Nyhet. – Hvorfor blir det tatt som en selvfølge at kvinner må tjene mindre enn menn? Nei, de har de samme rettighetene. Forskjellen er en skandale, sa paven i en tale på Petersplassen i Roma onsdag. Følg oss på Facebook og Twitter! Han har tidligere uttalt at han ønsker at kvinner skal spille en viktigere rolle i den  18. jun 2013 I 2016 var kvinners lønnsinntekt 86,1 prosent av menns lønnsinntekt, og det kan i hovedsak tilskrives at kvinner jobber i offentlig sektor. Menn og kvinner jobber også i forskjellige yrker. Både i privat og offentlig sektor tjener menn mer enn kvinner. Differansen mellom kvinner og menns lønn er imidlertid Det er likelønn i Norge. • ….Når man gjentatte ganger får høre at vi ikke har likelønn i Norge, og at kvinner bare tjener ca. 85 prosent av det mennene tjener, må det etterlate inntrykk av at kvinner og menn ikke har lik lønn for likt arbeid, og at kvinner diskrimineres. Men det er ikke tilfellet. Det er, og har svært lenge vært, 

13. jan 2005 Hun tror heller ikke kvinneinnrykket vil påvirke lønnen i særlig grad. - Læreryrket har blitt et kvinneyrke, og lærerne har de siste årene fått et lønnsløft. Dette ble først og fremst gjort for å rekruttere og holde på flere gode lærere. At kvinner får lavere lønn enn menn, henger sammen med trenden fra gamle  karriereløp blant kvinner og menn i det norske forskningssystemet, med vekt på utviklingstrekk de siste ti år. . tall og figurer som viser fordeling av menn og kvinner i norsk forskning, ved universiteter og høgskoler, Det er imidlertid store nasjonale variasjoner i sosial status og lønn på dette nivået og med hensyn til. 12. okt 2017 likestillingsdepartementet (BLD). Rapporten belyser fordeling av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn. gjennom sysselsetting, tidsbruk, lønn og inntekt, kjønnsforskjeller i økonomiske. ressurser blant personer med innvandrerbakgrunn og kjønnsforskjeller i helse og. bruk av helsetjenester.Lønns– og personalstatistikk for sektorledere i kommunal og fylkeskommunal sektor. Alle tall er hentet fra KS' PAI-register og er per 1. desember. Publisert 16.03.2016. Per 1. desember 2015 var det total 1921 sektorledere i kommunal og fylkeskommunal sektor. Av disse var 1133 kvinner og 788 menn. Med sektorleder 

Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillingskategorier. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Utfordrende stilling i et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø; Gode pensjons- og forsikringsordninger inkludert i lønnen; Fleksitidsordning; Muligheter for personlig og faglig utvikling gjennom blant  9. jun 2006 De første kravene om likelønn i industrien ble lagt fram av kvinnelige arbeidere i 1880 og 90-årene. Det skulle gå 80 år før LO og N.A.F. inngikk en såkalt rammeavtale om likelønn mellom kvinner og menn i 1961. Ikke før 1947 tok Sosialdepartementet initiativet til en kartlegging av kvinners og menns lønn. En annen utfordring er at det er store forskjeller mellom menn og kvinner når det gjelder lønn. I 2014 tjente menn i snitt 167 700 kroner i året mer enn kvinner. Dette betyr at inntekten til kvinner er 14 prosent lavere enn menns inntekt. Noe av dette kan forklares med at flere kvinner enn menn jobber deltid. Det vil si at de 26. jun 2016 Løfgren Casting søker Statist (også Skuespiller) i spillealder 35-60 år til TV-serien "Roeng kommune" i Lillestrøm (Norge).

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn vedvarer

8. mar 2017 Kvinnelønn. Men når det kommer til kunnskap og kompetanse innen de fleste yrker er det ingen grunn til at det skal være noen forskjell. Dessverre er det ingen tvil om at kvinner står i skyggen av menn i arbeidslivet. Norske kvinner tjener 88 kroner for hver hundrelapp menn får i lønn, slo Institutt for  Det er store forskjeller på hvilken informasjon kandidater av ulikt kjønn skaffer seg før et jobbintervju. – Kvinner er jevnt over bedre informert om selskapet enn menn. Unntaket er på kunnskap om lønn, sier Rut Elise Samuelsen, konserndirektør HR i ManpowerGroup. Mens kvinner danker ut menn i kunnskap om hva  7. mar 2017 I 2016 var heltidsansatte kvinners gjennomsnittlige månedslønn 87,5 prosent av menns; Kvinner tjente i snitt 338.900 og menn 503.600 kroner i bruttoinntekt årlig i 2014; Selv om Norge har både kvinnelig statsminister, LO-leder og NHO-leder, er rundt 2/3 av alle ledere menn; 35 prosent av kvinnene jobber Det viser seg at egne preferanser spiller en betydelig rolle for å forstå kjønnsforskjeller i lønn, og kan forklare hvorfor kvinner tjener mindre enn menn – selv når de jobber innenfor samme yrke, sier Abrahamsen. En mannlig sykepleier vil dermed typisk prioritere lønn når han velger jobb, mens en kvinnelig sykepleier vil 

18. okt 2017 Likelønn handler om å sammenligne kvinners lønn og menns lønn. Det handler om at både kvinner og menn skal få lønn etter utdanning, kompetanse og ansvar. Likelønn betyr ikke at alle skal tjene likt. Likestillingsloven § 5 er tydelig på dette. Her defineres likelønn som lik lønn for likt arbeid eller arbeid av  Øystein Lønn er ferdig med triologien om vakre Sofia og redaktørmannen Simen. Jeg leste med dalende interesse og økende irritasjon. Sofia spør: ”Hvorfor er menn så jævli redde?” Bøkenes svar er både for enkle og for dumme. Av Ellen Reiss. Etter Sofia,. Øystein Lønn,. Roman 350 sider,. Aschehoug 2010. Hei! Tittelen taler for seg selv. Syns det har vært så mye fokus på at kvinner og menn har ulik lønn, men vet dere om noen yrker og helt konkrete undersøkForskjellen mellom kvinners og menns lønn er vedvarende. For hver krone mannen tjener, tjener kvinnen 86 øre. For utdanningsgruppene med 4-års utdanning er det verre – da tjener kvinnen 80 øre for hver krone mannen tjener. Unio mener likelønnsgapet er en av de største samfunnsutfordringene vi har. Reell likestilling 

Meg selv har ikke skjønt hva lik timelønn betyr. Det at kvinner og menn har lik timelønn betyr at til tross for at mange menn tjener veldig bra og derav mer enn kvinner, så er det såpass mange menn som tjener mindre enn gjennomsnittskvinnen. Alt i alt er blir da den gjennomsnittslige timelønnen mellom menn og kvinner lik. 19. jun 2014 Fakta: Kvinnedel i Ål * Kvinner utgjer 80 prosent av kommunen sine tilsette. * På toppleiarnivå, i rådmannsteamet, er det 57 prosent kvinner. Fire kvinner og tre menn. * På mellomleiarnivå er det 65 prosent kvinner, 22 kvinner og 12 menn. * Gjennomsnittleg løn for mellomleiar er for kvinner 502.500 kroner  Tilgang: Tilgang til metadata. Tittel: Hvorfor har kvinner lavere lønn enn menn? : om preferanser og kjønnsforskjeller i karrierer. Navn: Abrahamsen, Bente (aut). Publisert: xx#, 2013. Omfang: S. 95-106. Overordnet post: Profesjonsstudier. 2. Språk: Norsk (Bokmål). Emne: lønn · lønnsforskjeller · karrierevalg · kvinner · menn.Innenriks. Hovedproblemet er at kvinnene i altfor liten grad oppfører seg som menn, mener de. - Jeg tror Gerd-Liv Valla har et poeng når hun mener at større rom for å forhandle om personlige bonuser, vil favorisere menn. Gutta er nok tøffere enn de fleste jentene når det kommer til forhandlinger om både lønn og bonuser, 

I Norge har Likestillingsombudet uttalt at det er viktigere med samme årlige pensjon enn samme premieinnbetaling for kvinner enn for menn. Samtidig har det vært en gjengs oppfatning at innskuddspensjon er en kjønnsnøytral pensjonsordning siden det betales det samme for kvinner og menn, en prosent av lønn,  15. mar 2017 En helt ny datakilde avslører lønnsforskjeller mellom menn og kvinner i Norge. Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn er aller størst innen finans og forsikring. Illustrasjonsfoto: Skjalg I næringer som undervisning og helse- og sosialtjenester, der kvinnene er i flertall, har imidlertid menn høyere lønn. For 1 time siden Stillingsbrøk: 100%; en jobb i Norges største fagmiljø innenfor byutvikling; lønn etter lønnstrinn 42-49, som tilsvarer en årslønn på kr 541 800 til kr 617 300. Ved særlige Plan- og bygningsetaten ønsker mangfold og en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle stillingskategorier på arbeidsplassen.To av tre ansatte rykker opp ett eller flere lønnstrinn i løpet av et år. Sjekkboks ikon. De som jobber i Oslo fylke tjener mest. Sjekkboks ikon. Det er flere kvinner som jobber deltid enn menn, 2 515 mot 668. Sjekkboks ikon. De som er i alderen 40-44 har høyest inntekt. Sjekkboks ikon. I 2001 var gjennomsnittlig avtalt lønn kr 

5. des 2017 I 2016 utgjorde kvinners gjennomsnittlige månedslønn bare 86 prosent av menns lønn. Lønnsforskjellene er størst for heltidsansatte og for dem med høyere utdanning, melder Statistisk sentralbyrå (SSB). – Dette er trist lesning, sier NSFs forbundsleder Eli Gunhild By. I meldingen tar regjeringen utgangspunkt i Likelønnskommisjonens utredning NOU 2008:6 Kjønn og lønn. Fakta, analyser og virkemidler for likelønn og den offentlige høringen av utredningen. I meldingen belyses lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, og årsaker til dette. Videre gjøres det rede for regjeringens  Samtidig har tradisjonelle kvinneyrker vesentlig lavere status og lønn enn tradisjonelle mannsyrker. Kvinner tjener i gjennomsnitt mindre enn menn, jobber oftere deltid og er oftere ansatt i midlertidige stillinger. Mange kvinner er økonomisk avhengige av partneren sin. I tillegg gjør kvinner fortsatt de fleste ulønnede 4. jan 2018 Fra og med 1. januar må islandske bedrifter og etater bevise at de betaler kvinner like mye som menn for å gjøre samme jobb.

Arbeidstidas betydning for kvinner og menn - Gnist – Marxistisk

4. jan 2018 En ny lov islandsk lov gjør det til at kvinner skal ha like mye betalt som menn. Denne loven trådte i kraft 1. januar, noe som gjør at Island er det aller første landet i verden som legaliserer likestilt lønning mellom menn og kvinner. I følge flere medier er det slik at selskaper som har mer enn 25 ansatte er  8. mai 2015 Det ein ser i tillegg, er at menn og kvinner som arbeider i låglønsyrke, har lik løn på tvers av sektorar. Om UNIO og sjukepleiarane fekk gjennomslag for eit kvinnelyft, ville det tyda at ufaglærde menn vil få lægre lønn enn ufaglærde kvinner. Også Likelønskommisjonen vedgjekk at det var lik løn for likt arbeid  14. nov 2008 Kvinner er dårligere lønnsforhandlere enn menn, ifølge en svensk-amerikansk studie. Kvinner blir ofte underlegne når de forhandler med menn om lønn. Årsaken kan være at kvinner ubevisst senker sine forventninger når motparten er menn, skriver Dagbladet. Flere og flere av oss er single, og velger å 7. aug 2014 Flørting hjelper kvinner opp og frem i karrieren, ifølge en ny studie. Det fungerer derimot motsatt for menn.

11. jun 2013 JOBBER FOR LIKESTILLING: Prorektor og nyvalgt styremedlem Curt Rice mener det finnes strukturelle årsaker til at menn tjener mer enn kvinner ved UiT og i akademia Onsdag offentliggjorde UiT egne tall som viser at kvinnelige og mannlige professorer har en nøyaktig lik snittlønn på 696.300 kroner. Sjekk hvor stor lønnsforskjellen er mellom kvinner og menn. Ulik lønn for likt arbeid. LØNNSTAPERE: Kvinner taper mest i yrker med høyere utdanning. Foto: FOTO: GettyImages. Linn Merete Rognø. Publisert 13.04.16 Oppdatert 13.04.16  Arbeidslivet har forandret seg mye gjennom hundre år. Ved århundreskiftet var det lange arbeidsdager, dårlig lønn og dårlige arbeidsforhold. Verst var det for kvinnene som hadde lavere lønn og ofte dårligere jobber enn det menn hadde. På landsbygda og langs kysten deltok både menn, kvinner og barn i arbeidet som 17. mar 2017 NITO-president Trond Markussen mener forskjellen i begynnerlønn er det mest oppsiktsvekkende i tallmaterialet. – Vi ser helt klart at nyutdannede kvinner har en lavere startlønn enn nyutdannede menn. Noe kan forklares med hvilke bransjer de går til, men det er også ting som ikke kan forklares, sier han.

Likelønn. Rødt krever lik lønn for likeverdig arbeid, og jobber for at vi får et lønnsløft i de kvinnedominerte lavtlønnsyrkene. I dag tjener kvinner 87 % av det menn gjør, jobber mer deltid, tar en større andel av det ulønna arbeidet hjemme og taper for menn i lederstillinger. Flere kvinner enn menn har høyere utdanning, likevel  11. jul 2014 Ifølge likestillingsloven skal kvinner og menn i samme virksomhet ha lik lønn for samme arbeid, eller arbeid av lik verdi. Hestnes viser til at det uansett er en tendens til at menn tar igjen kvinnenes lønnsforsprang mellom oppgjørene. Forklaringen er at det ansettes flere menn, og fordi lønn brukes som et 8. mar 2007 Lik utdanning er ikke synonymt med lik lønn, og det er fremdeles vesentlige forskjeller i timelønn mellom kvinner og menn. Likelønnskommisjonen er i full sving med å analysere fenomenet.

15. nov 2017 ut at noen av ulikhetene skyldes at menn jobber mer overtid enn kvinner. Kvinnene har høyere utdanning enn de mannlige medlemmene, og det bidrar til å redusere forskjellene noe, forklarer Falkum. Etter å ha kontrollert for 11 ulike forhold, som bransje, alder, bonuslønn og bedriftenes størrelse, klarte  6. mar 2014 For Tatiana Thomassen (50) er ikke 8. mars politikk i det hele tatt. Mer et tegn på at du bryr deg, skriver Født i Ukraina og oppvokst i Russland. For Tatiana Thomassen er kvinnedagen 8. mars veldig viktig. - Det bør den være for alle kvinner. For menn som glemmer denne dagen kan bli veldig  26. aug 2010 Fagstoff: Når et barn blir født blir det gitt en kjønnsrolle. Det blir kategorisert inn i medisinske og statlige arkivet og i sosiale grupper som kvinne eller mann.8. mai 2015 Årets studentundersøkelse fra Universum, hvor 14.000 studenter deltok, viser at mannlige studenter i gjennomsnitt forventer 10,3 prosent høyere lønn enn kvinnene etter endt studier. Den ventede startlønnen for menn er på 475.693 kroner, sammenliknet med 431.011 kroner hos deres kvinnelige